พล.ร.ต.สุภชิต นาวีสุรพล หน.ฝศษ. เป็นผู้แทน ผบ.รร.นร. และคณะนายทหาร มาต้อนรับ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ กลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 และ นนร. ชั้นใหม่ โดยมี พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง เป็น ผบ.มฝ.นนร. ณ ท่าเทียบเรือเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 29 เม.ย.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th