เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ


  ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

  ประจำปีการศึกษา 2561

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าตำรวจน้ำ หมายเลขประจำตัวสอบตั้งแต่  6026 - 6380

   

  หมายเหตุ :สามารถตรวจสอบผลการสอบรอบสุดท้าย ผ่านข้อความตอบรับทางโทรศัพท์(SMS) โดยพิมพ์คำว่า NV เว้นวรรค แล้วตามด้วย รหัสประจำตัวสอบ -ส่งข้อความไปที่หมายเลข 4847602

  รายละเอียดประชาสัมพันธ์ในการประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

  1. การประกาศผลสอบรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ จะประกาศที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันพุธที่ 18 เม.ย.61 เวลา 08.00 น. โดยผลสอบนี้เท่านั้น ที่ถือเป็น “ผลสอบอย่างเป็นทางการ
  2. ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้ายทั้งเหล่าทหารเรือ (ทร.) และตำรวจน้ำ  (ตรน.) จะต้องไปรายงานตัว (สำหรับผู้ที่สอบได้มากกว่า 1 เหล่า จะต้องเลือกเหล่าที่ต้องการ) ต่อคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัวของโรงเรียนนายเรือ ที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ ในวันพุธที่ 18 เม.ย.61 เวลา 08.00 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน-เวลาที่กำหนด จะถือว่า ผู้นั้น “สละสิทธิ์” โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
      2.1  เวลา 08.00 น. ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้าย บุคคลตัวจริงและบุคคลสำรอง ทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน. รอฟังคำชี้แจงและการประกาศเรียกเพื่อเข้ารายงานตัว ฯ บริเวณด้านหน้า อาคารรณนภากาศ ฯ หรือที่ที่กำหนด
      2.2  เมื่อพร้อม จะเริ่มประกาศเรียกบุคคลตัวจริง ทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน. (การประกาศเรียกบุคคลตัวจริงครั้งแรกนี้ ถือว่า เป็นการเรียก “รอบบุคคลตัวจริง รอบที่ 1”) เข้ารายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ณ จุดตรวจสอบ ทร. แล้วเข้ามานั่งที่เก้าอี้ของบุคคลตัวจริงของเหล่าที่มารายงานตัว (เหล่า ทร. หรือเหล่า ตรน.)
      2.3  เมื่อไม่มีบุคคลตัวจริงมารายงานตัวใน “รอบบุคคลตัวจริง รอบที่ 1” แล้ว เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวจะตรวจสอบจำนวนบุคคลตัวจริงที่มารายงานตัวว่า ครบตามจำนวนที่กำหนดหรือไม่ หากยังไม่ครบ จะแจ้ง “ลำดับที่สอบได้ของบุคคลสำรอง” ตามจำนวนที่ยังขาดอยู่ ให้กับโฆษกกลาง เพื่อประกาศเรียก “ลำดับที่สอบได้ของบุคคลสำรอง” ให้มารายงานตัว เพื่อให้ครบตามจำนวนที่กำหนด โดยโฆษกกลางจะประกาศเรียกในแต่ละรอบ พร้อมกันทุกเหล่า
      2.4 ในรอบของการประกาศเรียก “รอบบุคคลตัวจริง” หากบุคคลตัวจริงของเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เป็นบุคคลสำรองของอีกเหล่าหนึ่งที่กำลังประกาศเรียกอยู่ (ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป) บุคคลตัวจริงคนนั้น สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของเหล่าที่ตนอยู่ว่า “ขอเปลี่ยนเหล่าจากเหล่าที่ตนอยู่ไปยังเหล่าที่กำลังประกาศเรียกลำดับที่สอบได้ของบุคคลสำรอง” โดยจะต้องลงชื่อใน “แบบฟอร์มใบแจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิ์ การเป็นบุคคลตัวจริง” เสียก่อน แล้วจึงจะไปรายงานตัวกับอีกเหล่าหนึ่งที่กำลังประกาศเรียกได้ โดยบุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิ์ เปลี่ยนใจกลับมาเป็นบุคคลตัวจริงในเหล่าที่ตนเอง ได้ขอ “สละสิทธิ์” ไปแล้ว ได้อีกครั้ง
      2.5  การประกาศเรียกผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้ายมารายงานตัวเป็นบุคคลตัวจริงนั้น จะดำเนินการจนกว่าทุกเหล่าได้จำนวนบุคคลตัวจริงครบตามจำนวนที่กำหนด จากนั้น จึงจะเริ่มการประกาศเรียก “รอบบุคคลสำรอง” ของทุกเหล่า
      2.6  การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้บุคคลสำรอง สำหรับผู้ที่สอบได้หลายเหล่า และได้รายงานตัวเป็นบุคคลตัวจริงและขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ในการเป็นบุคคลสำรองในเหล่าทัพอื่น แต่ถ้าเป็นผู้ไม่มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในเหล่าใดเลย แต่มีรายชื่อเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับของบุคคลสำรอง ยังมีสิทธิ์ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้เป็นบุคคลสำรองในทุกเหล่าทัพที่สอบได้ (เป็นบุคคลสำรองได้มากกว่า1 เหล่า) ตามจำนวนที่แต่ละเหล่ากำหนด
      2.7  บุคคลสำรองที่มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้เป็นบุคคลสำรองหลายเหล่าทัพที่สอบได้ นั้น จะต้องไปรายงานตัวต่อกับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของเหล่าทัพที่สอบได้ ให้ครบทุกเหล่าทัพ
  3. หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกเหล่าและรับรายงานตัวแล้ว โรงเรียนเตรียมทหารจะชี้แจงเกี่ยวกับการทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ โดยผู้ที่เป็นบุคคลตัวจริง สามารถนำผู้ปกครองเข้ารับการฟังการชี้แจงร่วมกันได้ ส่วนผู้ที่เป็นบุคคลสำรอง (ยกเว้นผู้ปกครอง) สามารถเข้ารับฟังการชี้แจงดังกล่าวได้ด้วย แต่จะยังไม่ได้รับเอกสารสำหรับการทำสัญญา ฯ
  4. ผู้ที่เป็นบุคคลตัวจริงพร้อมด้วยผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก ในวันศุกร์ที่ 20 เม.ย.61 ระหว่างเวลา 08.00 ถึง12.00 น. ส่วนผู้ที่เป็นบุคคลสำรองให้ไปรายงานตัวที่โรงเรียนเตรียมทหาร ในวันศุกร์ที่ 20 เม.ย.61 ระหว่าง
  เวลา 11.00 – 12.00 น. และรอฟังผลการปฏิบัติระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. โดยผู้ที่เป็นบุคคลตัวจริงและบุคคลสำรอง จะต้องนำและเตรียมสิ่งต่อไปนี้ มามอบให้แก่คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัวของโรงเรียนนายเรือ ในวันศุกร์ที่ 20 เม.ย.61 ด้วย
      4.1  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รบ.1 – ต.) หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
      4.2  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
      4.3  แบบฟอร์มประวัติย่อ นตท.ในส่วนของ ทร. (ทุกคนจะได้รับแจกในวันที่ 18 เม.ย.61 เพื่อนำไปกรอกที่บ้าน)
      4.4  เตรียมเงิน จำนวน 100 บาท เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากร ฯ และจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากร ฯ หากผลการตรวจประวัติอาชญากร ฯ ปรากฏว่า มีประวัติและพฤติกรรมที่ขัดต่อระเบียบ จะถือว่า “ขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
      *** เอกสารประกอบการสมัครทุกรายการข้างต้น ผู้สมัครฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วย
  หมายเหตุ :ในการรายงานตัวระหว่างการสอบรอบสอง  ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย โดยนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยันตนเอง มาด้วยทุกครั้ง

   

   

  เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ