เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ


  ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

  ประจำปีการศึกษา 2560

  ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่าทหารเรือ หมายเลขประจำตัวสอบ 03031 - 03600

  กลับไปหน้าแรก

  หมายเหตุ : การประกาศผลรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ และรายงานตัว เพื่อเตรียมทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ดำเนินการในวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 08:00 น.ที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ(ดอนเมือง กรุงเทพฯ)

  รายละเอียดประชาสัมพันธ์ในการประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

  1.     การประกาศผลสอบรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ จะประกาศที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันอังคารที่ 18 เม.ย.60 เวลา 08.00 น. โดยผลสอบนี้เท่านั้น ที่ถือเป็น “ผลสอบอย่างเป็นทางการ
  2.    ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้ายทั้งเหล่าทหารเรือ (ทร.) และตำรวจน้ำ  (ตรน.) จะต้องไปรายงานตัว (สำหรับผู้ที่สอบได้มากกว่า 1 เหล่า จะต้องเลือกเหล่าที่ต้องการ) ต่อคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัวของโรงเรียนนายเรือ ที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ ในวันอังคารที่ 18 เม.ย.60 เวลา 08.00 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน-เวลาที่กำหนด จะถือว่า ผู้นั้น “สละสิทธิ์” โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
    2.1       เวลา 08.00 น. ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้าย บุคคลตัวจริงและบุคคลสำรอง ทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน. รอฟังคำชี้แจงและการประกาศเรียกเพื่อเข้ารายงานตัว ฯ บริเวณด้านหน้า อาคารรณนภากาศ ฯ หรือที่ที่กำหนด
    2.2       เมื่อพร้อม จะเริ่มประกาศเรียกบุคคลตัวจริง ทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน. (การประกาศเรียกบุคคลตัวจริงครั้งแรกนี้ ถือว่า เป็นการเรียก “รอบบุคคลตัวจริง รอบที่ 1”) เข้ารายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ณ จุดตรวจสอบ ทร. แล้วเข้ามานั่งที่เก้าอี้ของบุคคลตัวจริงของเหล่าที่มารายงานตัว (เหล่า ทร. หรือเหล่า ตรน.)
    2.3       เมื่อไม่มีบุคคลตัวจริงมารายงานตัวใน “รอบบุคคลตัวจริง รอบที่ 1” แล้ว เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวจะตรวจสอบจำนวนบุคคลตัวจริงที่มารายงานตัวว่า ครบตามจำนวนที่กำหนดหรือไม่ หากยังไม่ครบ จะแจ้ง “ลำดับที่สอบได้ของบุคคลสำรอง” ตามจำนวนที่ยังขาดอยู่ ให้กับโฆษกกลาง เพื่อประกาศเรียก “ลำดับที่สอบได้ของบุคคลสำรอง” ให้มารายงานตัว เพื่อให้ครบตามจำนวนที่กำหนด โดยโฆษกกลางจะประกาศเรียกในแต่ละรอบ พร้อมกันทุกเหล่า
    2.4ในรอบของการประกาศเรียก “รอบบุคคลตัวจริง” หากบุคคลตัวจริงของเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เป็นบุคคลสำรองของอีกเหล่าหนึ่งที่กำลังประกาศเรียกอยู่ (ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป) บุคคลตัวจริงคนนั้น สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของเหล่าที่ตนอยู่ว่า ขอเปลี่ยนเหล่าจากเหล่าที่ตนอยู่ไปยังเหล่าที่กำลังประกาศเรียกลำดับที่สอบได้ของบุคคลสำรอง โดยจะต้องลงชื่อใน “แบบฟอร์มใบแจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิ์ การเป็นบุคคลตัวจริง” เสียก่อน แล้วจึงจะไปรายงานตัวกับอีกเหล่าหนึ่งที่กำลังประกาศเรียกได้ โดยบุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิ์ เปลี่ยนใจกลับมาเป็นบุคคลตัวจริงในเหล่าที่ตนเอง ได้ขอ “สละสิทธิ์” ไปแล้ว ได้อีกครั้ง
     2.5      การประกาศเรียกผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้ายมารายงานตัวเป็นบุคคลตัวจริงนั้น จะดำเนินการจนกว่าทุกเหล่าได้จำนวนบุคคลตัวจริงครบตามจำนวนที่กำหนด จากนั้น จึงจะเริ่มการประกาศเรียก “รอบบุคคลสำรอง” ของทุกเหล่า
     2.6       การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้บุคคลสำรอง สำหรับผู้ที่สอบได้หลายเหล่า และได้รายงานตัวเป็นบุคคลตัวจริงและขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ในการเป็นบุคคลสำรองในเหล่าทัพอื่น แต่ถ้าเป็นผู้ไม่มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในเหล่าใดเลย แต่มีรายชื่อเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับของบุคคลสำรอง ยังมีสิทธิ์ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้เป็นบุคคลสำรองในทุกเหล่าทัพที่สอบได้ (เป็นบุคคลสำรองได้มากกว่า 1 เหล่า) ตามจำนวนที่แต่ละเหล่ากำหนด
    2.7      บุคคลสำรองที่มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้เป็นบุคคลสำรองหลายเหล่าทัพที่สอบได้ นั้น จะต้องไปรายงานตัวต่อกับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของเหล่าทัพที่สอบได้ ให้ครบทุกเหล่าทัพ
  3.    หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกเหล่าและรับรายงานตัวแล้ว โรงเรียนเตรียมทหารจะชี้แจงเกี่ยวกับการทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ โดยผู้ที่เป็นบุคคลตัวจริง สามารถนำผู้ปกครองเข้ารับการฟังการชี้แจงร่วมกันได้ ส่วนผู้ที่เป็นบุคคลสำรอง (ยกเว้นผู้ปกครอง) สามารถเข้ารับฟังการชี้แจงดังกล่าวได้ด้วย แต่จะยังไม่ได้รับเอกสารสำหรับการทำสัญญา ฯ
  4.    ผู้ที่เป็นบุคคลตัวจริงพร้อมด้วยผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย.60 ระหว่างเวลา 08.00 ถึง 12.00 น. ส่วนผู้ที่เป็นบุคคลสำรองให้ไปรายงานตัวที่โรงเรียนเตรียมทหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย.60 ระหว่างเวลา 11.00 – 12.00 น. และรอฟังผลการปฏิบัติระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น.” โดยผู้ที่เป็นบุคคลตัวจริงและบุคคลสำรอง จะต้องนำและเตรียมสิ่งต่อไปนี้ มามอบให้แก่คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย.60 ด้วย
    4.1       สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รบ.๑ – ต.) หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
    4.2       รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    4.3       แบบฟอร์มประวัติย่อ นตท.ในส่วนของ ทร. (" เฉพาะบุคคลตัวจริง " จะได้รับแจกในวันที่ 18 เม.ย.60 ให้นำไปกรอกที่บ้าน)
    4.4       เตรียมเงิน จำนวน 100 บาท เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากร ฯ และจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากร ฯ หากผลการตรวจประวัติอาชญากร ฯ ปรากฏว่า มีประวัติและพฤติกรรมที่ขัดต่อระเบียบ จะถือว่า “ขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
  หมายเหตุ :
        - ในการรายงานตัว ผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย จะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย และนำบัตรประจำตัวสอบพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยันตนเอง มาด้วยทุกครั้ง

   

  เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ