เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ


  ประกาศผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

  ประจำปีการศึกษา 2560

  ผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) เหล่าตำรวจน้ำ หมายเลขประจำตัวสอบตั้งแต่  05931 - 06350

  กลับไปหน้าแรก

  หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบผลการสอบภาควิชาการ ผ่านข้อความตอบรับทางโทรศัพท์(SMS) โดยพิมพ์คำว่า NV เว้นวรรค แล้วตามด้วย รหัสประจำตัวสอบ -ส่งข้อความไปที่หมายเลข 4847821

  รายละเอียดประชาสัมพันธ์ในการประกาศผลสอบภาควิชาการ

  1การประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการ จะประกาศที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัติยาธิราช ในวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.60 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. โดยผลสอบนี้เท่านั้นที่ถือเป็น “ผลสอบอย่างเป็นทางการ
  2. ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ จะต้องรายงานตัวต่อ คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ ในวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.60 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. ด้วยการลงลายมือชื่อและประทับลายนิ้วมือ
  3. การทดสอบสุขภาพจิต จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 มี.ค.60 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จ. สมุทรปราการ โดยผู้สมัครสอบจะต้องมารายงานตัวเวลา 07.00 น. และชำระเงินค่าตรวจร่างกาย จำนวน 1,230 บาท พร้อมทั้งยื่นหลักฐานที่ยังไม่ครบและเอกสารขอรับคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนั้น ในวันเดียวกัน ภายหลังการทดสอบสุขภาพจิต ผู้สมัครสอบจะได้รับแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติในเข้าสอบรอบสองต่อไปด้วย
  4. ผู้สมัครฯ หรือผู้ปกครองของผู้สมัครฯ จะต้องนำหลักฐานการสมัครฯ มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่รับหลักฐานการสมัครฯ ของโรงเรียนนายเรือ ในวันทดสอบสุขภาพจิต โดยมีรายการหลักฐานฯ ดังนี้
     4.1 เอกสารรับรองผลการศึกษา ใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รบ.1 – ต.) หรือเทียบเท่า
     4.2 ในกรณีที่บิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิด ถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด
     4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด
     4.4 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด (ถ้ามี)
      *** เอกสารประกอบการสมัครทุกรายการข้างต้น ผู้สมัครฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วย


  หมายเหตุ :
    ในการรายงานตัวระหว่างการสอบรอบสอง  ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย โดยนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยันตนเอง มาด้วยทุกครั้ง

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ