home
history objective organization personnel service
 
 

 

 
     
         
    โรงเรียนนายเรือกำลังดำเนินการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 31 ประจำปี งป.62 เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการฝึกอบรมของโรงเรียนนายเรือให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  จึงขอความร่วมมือ ดังนี้  
      1.  ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป ได้กรุณาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ในหัวข้อ “ผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถาม”  
       

โดยหากผู้บังคับบัญชาท่านใดมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหลายนาย ขอความกรุณาประเมินนายทหารครั้งละ 1 นาย จนครบทุกนาย

 
         
     

2. ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 31 ประจำปี งป.62  ทุกนายได้กรุณาประเมินตนเอง ในหัวข้อ “ผู้สำเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม”

 
       
    ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 31 ประจำปี งป.62  
      หากเกิดข้อสงสัยสามารถประสานได้ที่ ว่าที่ น.ท.หญิง ชุติมา  พรหมเมศ  โทร. 53923