home
history objective organization personnel service
 
 

 

 
     
         
    โรงเรียนนายเรือกำลังดำเนินการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปีการศึกษา 2559 เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการฝึกศึกษาของโรงเรียนนายเรือให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  จึงขอความร่วมมือ ดังนี้  
      1.  ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของนายทหารผู้สำเร็จการศึกษา ได้กรุณาประเมินนายทหารภายใต้การบังคับบัญชาของท่าน ในหัวข้อ “ผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถาม”  
       

โดยหากผู้บังคับบัญชาท่านใดมีนายทหารผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหลายนาย ขอความกรุณาประเมินนายทหารครั้งละ 1 นาย จนครบทุกนาย

 
         
     

2.  นายทหารผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ทุกนายได้กรุณาประเมินตนเอง ในหัวข้อ “ผู้สำเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม”

 
       
    ตรวจสอบรายชื่อนายทหารผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2559  
      หากเกิดข้อสงสัยสามารถประสานได้ที่ ว่าที่ น.ท.หญิง ชุติมา  พรหมเมศ  โทร. 53923