home
history objective organization personnel service
 

 

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำวิจัย
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
อภิธานศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษา 1
อภิธานศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษา 2
ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทร.) ปีการศึกษา 2554
ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทร.) ปีการศึกษา 2555
การติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา รร.นร. พ.ศ.2545 และ ป.บัณฑิตฯ รุ่นที่ 4
การติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา รร.นร. พ.ศ.2545 และ ป.บัณฑิตฯ รุ่นที่ 6
 
 
 
 
จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา รร.นร. ฉบับที่ 1
จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา รร.นร. ฉบับที่ 2
จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา รร.นร. ฉบับที่ 3