home
history objective organization personnel service
 
 
    การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  
    ระเบียบโรงเรียนนายเรือว่าด้วย การออกใบรับรองการศึกษา พ.ศ.2547
  ใบคำร้องขอใบแสดงผลการเรียน | TRANSCRIPT
    พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ชุดปกติขาว จำนวน 1 รูป ต่อ ชุด ค่าธรรมเนียมชุดละ 20.- บาท
    โรงเรียนนายเรือ ดำเนินการจัดทำใบแสดงผลการเรียน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 (รุ่น 89) เป็นต้นไป
  ใบคำร้องขอใบรับรองการเข้ารับการศึกษาและสำเร็จการศึกษา
       
    แบบฟอร์มต่าง ๆ  
  แบบแสดงระดับคะแนน | แบบ กถจ.3
  แบบกรอกคะแนน | แบบ กถจ.1