สปค.รร.นร.
 

 

  • กิจกรรม

สปค.รร.นร. จัดบรรยายความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ ๑ – ๔ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ นนร. ทราบแนวทางการปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นร. เมื่อวันที่ ๙ พ..๕๖ ณ ห้องประชุมอาคารเรียน ๑๐


พล..วิทวัส บุญยสัมพันธุ์ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นร. ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พ..๕๖ ผลตรวจประเมิน รร.นร. ได้คะแนน ๔.๐๕ ระดับคุณภาพดี


พล....ดร.แก้ว สงขาว และคณะผู้ประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน : สมศตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สามของ รร.นร. ระหว่างวันที่ ๓๑ ก.. - ๑ ส..๕๖ ผลตรวจประเมิน รร.นร. ได้คะแนน ๔.๑๘ ระดับคุณภาพดี  

สปค.รร.นร. จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางการศึกษา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ รร.นร. เพื่อให้ผู้สัมมนาทบทวนความหมายของเอกลักษณ์ และวิเคราะห์ลักษณะอัตลักษณ์ของ รร.นร. รวมทั้งความหมาย “เหล็กในคนสำคัญกว่าเหล็กในเรือ” โดยมี พล...สุชีพ หวังไมตรี หน.ฝศษ.รร.นร. เป็นประธานการสัมมนา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ก..๕๖ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ทสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 

สปค.รร.นร. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นร.  ให้กับเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของ บก.รร.นร.  นขต.รร.นร.  และ นขต.ฝศษ. ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ย.๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กววศ.ฝศษ.รร.นร. อาคาร ๙ ชั้น ๒

 

สปค.รร.นร. จัดบรรยายการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นร. และผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย สปท. เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ก.ย.๕๖ ณ ห้องประชุม ฝศษ.รร.นร. อาคารเรียน ๖ ชั้น ๕ 

 
 
 

 

กลับหน้าหลัก


สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.0-2745-3921
อีเมล์ :
regrtna@gmail.com