อาจารย์/นักวิจัย

- ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ระดับชาติ

- ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ ฐานข้อมูล (TCI)กลุ่ม 2

- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ ฐานข้อมูล (TCI)กลุ่ม 1 ฐานข้อมูล SJR/การได้รับจดสิทธิบัตร/ฐานข้อมูลสากล ระดับ ISI ระดับ Q3 Q4

- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ ฐานข้อมูล SJR/การได้รับจดสิทธิบัตร/ฐานข้อมูลสากล ระดับ ISI ระดับ Q1 Q2

-------------------------------------------------------------------

นักเรียนนายเรือ

- ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ระดับชาติ

- ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ ฐานข้อมูล (TCI)กลุ่ม 2

- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ ฐานข้อมูล (TCI)กลุ่ม 1 ฐานข้อมูล SJR/การได้รับจดสิทธิบัตร/ฐานข้อมูลสากล ระดับ ISI ระดับ Q3 Q4

- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ ฐานข้อมูล SJR/การได้รับจดสิทธิบัตร/ฐานข้อมูลสากล ระดับ ISI ระดับ Q1 Q2

-------------------------------------------------------------------

เวทีเสนอผลงาน

-