มาตรการการส่งเสริม

1. การบริหารการจัดการ : ปรับปรุงแต่งตั้งคณะกรรมการ, จัดทำแผนงานวิจัย, ประชุม และจัดตั้งสำนักงานวิจัย

2. การพัฒนา อาจารย์/นักวิจัย : บรรยายความรู้ อบรม สัมมนา, ตั้งที่ปรึกษา และขึ้นทะเบียนนักวิจัย

3. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย : ร่วมกิจกรรม และสร้างเครือข่ายงานวิจัย

4. การสนับสนุนงยประมาณ : เงินทุน, การขอทุนวิจัย และจัดฐานข้อมูลแหล่งเงินทุนวิจัย

5. การเผยแพร่ผลงานวิจัย : เผยแพร่ผลงานวิจัย, จัดกิจกรรม และจัดงานวิชาการ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการวิจัย : รายละเอียด