• Royal Thai Naval Academy

  RESEARCH

  ยินดีต้อนรับสู่ เว็บเพจ สำนักงานวิจัย โรงเรียนนายเรือ

 • Royal Thai Naval Academy

  RESEARCH

  ยินดีต้อนรับสู่ เว็บเพจ สำนักงานวิจัย โรงเรียนนายเรือ

 • Royal Thai Naval Academy

  RESEARCH

  ยินดีต้อนรับสู่ เว็บเพจ สำนักงานวิจัย โรงเรียนนายเรือ

 • Royal Thai Naval Academy

  RESEARCH

  ยินดีต้อนรับสู่ เว็บเพจ สำนักงานวิจัย โรงเรียนนายเรือ

เกี่ยวกับ สำนักงานวิจัย

งานวิจัย

(อังกฤษ: research) หมายถึงการกระทำของมนุษย์เพื่อค้นหาความจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระทำด้วยพื้นฐานของปัญญา ความมุ่งหมายหลักในการทำวิจัยได้แก่การค้นพบ (discovering), การแปลความหมาย, และ การพัฒนากรรมวิธีและระบบ สู่ความก้าวหน้าในความรู้ด้านต่าง ๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายในโลกและจักรวาล การวิจัยอาจต้องใช้หรือไม่ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้

 
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยขั้นพื้นฐาน
 

คือการสร้างความก้าวหน้าในความรู้และความเข้าใจเชิงทฤษฎีของสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างตัวแปรต่าง ๆ (ดูสถิติ) ด้วยการบุกเบิกที่เกิดจากการผลักดันของความอยากรู้อยากเห็น, ความสนใจ และการรู้เองของตัวผู้วิจัยเอง เป็นการดำเนินการที่ยังไม่มีการคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์ไว้ล่วงหน้าแม้ว่าในระหว่างการวิจัยจะมีการส่อว่าอาจนำผลไปประยุกต์เชิงปฏิบัติได้ก็ตาม คำว่า “พื้นฐาน” เป็นการบ่งชี้ว่าการวิจัยขั้นพื้นฐานเป็นการวางรากฐานให้เกิดการก้าวไปข้างหน้าด้วยการสร้างทฤษฎีที่บางครั้งอาจนำไปประยุกต์ในเชิงปฏิบัติได้ เนื่องจากการที่ไม่อาจประกันได้ว่าการวิจัยจะมีประโยชน์เชิงปฏิบัติได้ในระยะสั้นได้นี้เองที่ทำให้นักวิจัยขั้นพื้นฐานหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนได้ยากกว่าการวิจัยแบบอื่น


ผลงานวิจัย

1. แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด :: อ่านรายละเอียด
2. ระะบบรู้จำใบหน้านักเรียนนายเรือด้วยการตรวจสอบสีผิว :: อ่านรายละเอียด
3.ระบบตรวจจับสัญญานไฟจราจรด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล :: อ่านรายละเอียด
4. การคำนวณความต้านทานเรือตรวจการณ์ ต.991ด้วยโปรแกรม lattice Boltzmann: XFlow :: อ่านรายละเอียด
5. เครื่องจำลองการฝึกศูนย์ยุทธการ สำหรับนักเรียนนายเรือ :: อ่านรายละเอียด
6. แนวคิด และวิธีการ เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ :: อ่านรายละเอียด
7. แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือ :ความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน :: อ่านรายละเอียด
8. แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนนายเรือ: มุ่งสู่สังคมไทย :: อ่านรายละเอียด
9. แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือสู่ความสง่างาม :: อ่านรายละเอียด