picture

รายละเอียดวิชาตามหลักสูตร รร.นร.2553

กวฟค.ฝศษ.รร.นร. มีหน้าที่รับผิดชอบ อำนวยการ การศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์และเคมี เพื่อให้มีพื้นฐานเพียงพอที่นักเรียนนายเรือ จะนำไปศึกษาต่อในวิชาอื่น ๆ ต่อไป และให้เป็นไปตามหลักสูตร รร.นร. 2553

PC 101 ฟิสิกส์ 1 ( Physics 1 )

 

pictureเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ แรงและโมเมนตัม งานและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบสั่นแกว่ง ระบบอนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพ กลศาสตร์ของไหล วัสดุศาสตร์ ก๊าซอุดมคติ คุณสมบัติเชิงความร้อนของสสาร เทอร์โมไดนามิกส์ ความโน้มถ่วง

 • วิชาบังคับพื้นฐาน จำนวน 3 หน่วยกิจ
 • บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 16 สัปดาห์
 • คะแนนเก็บ 30% สอบทบทวน 20% สอบปลายภาค 50%

Back

 

PC 102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ( Physics Laboratory 1 )

 

pictureทำการทดลองโดยสอดคล้องตามเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 1 ( การวัดปริมาณด้วยเครื่องมือวัดละเอียด การรวมเวคเตอร์ และสมดุลของแรง สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน การหาค่าความเร่ง ( g ) ของวัตถุที่ตกลงมาอย่างอิสระ ภายใต้แรงดึงดูดของโลก การเคลื่อนที่แบบวงกลมและโมเมนต์ของความเฉื่อย ทอร์กและเชียร์โมดูลัส การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์โมนิกส์ของสปริงที่ผูกติดกับมวล คลื่นสถิตและการเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือก การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ของลูกตุ้มนาฬิกา การเคลื่อนที่แบบสั่นแกว่งของ Pohl's Pendulum ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ของคลื่นเสียง การหาค่าความจุความร้อนของโลหะ )

 • วิชาบังคับพื้นฐาน จำนวน 1 หน่วยกิจ
 • บรรยายและปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 16 สัปดาห์
 • คะแนนเก็บ 30% สอบทบทวน 20% สอบปลายภาค 50%

Back

 

PC 103 ฟิสิกส์ 2 ( Physics 2 )

 

pictureไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็ก คุณสมบัติเชิงแม่เหล็กของสสาร ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงและทัศนูปกรณ์ ปรากฏการณ์ควอนตัม อะตอมและสเปกตรัม อะตอมและโมเลกุล นิวเคลียสของอะตอม ฟิสิกส์พลังงานสูง

 • วิชาบังคับพื้นฐาน จำนวน 3 หน่วยกิจ
 • บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 16 สัปดาห์
 • คะแนนเก็บ 30% สอบทบทวน 20% สอบปลายภาค 50%

Back

 

PC 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ( Physics Laboratory 2 )

 

pictureทำการทดลองโดยสอดคล้องตามเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 2 ( การใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานไฟฟ้า การใช้มัลติมิเตอร์วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า กฏของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรอนุกรมของตัวต้านทานไฟฟ้าและ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า การใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้าที่แปรค่าตามเวลา ไดโอดสารกึ่งตัวนำแบบรอยต่อ พี เอ็น สนามแม่เหล็กภายในขดลวดโซลินอยด์ คลื่นไมโครเวฟ เซลแสงอาทิตย์ สเปคตรัมของคลื่นแสง )

 • วิชาบังคับพื้นฐาน จำนวน 1 หน่วยกิจ
 • บรรยายและปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 16 สัปดาห์
 • คะแนนเก็บ 30% สอบทบทวน 20% สอบปลายภาค 50%

Back

 

PC 205 เคมีทั่วไป ( General Chemistry )

 

pictureศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอะตอม โมเลกุล ไอออน ความสัมพันธ์ของมวลในปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาของ สารละลายในน้ำ แก๊ส แรงระหว่างโมเลกุล ของเหลวและของแข็ง สมบัติทางกายภาพของสารละลาย ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม ความสัมพันธ์เชิงคาบของธาตุ พันธะเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก และสมดุลกรด-ด่าง จลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า โลหะวิทยาและเคมีของโลหะ สารอินทรีย์ สารเคมีที่ใช้ในสงครามเคมี

 • วิชาบังคับพื้นฐาน จำนวน 3 หน่วยกิจ
 • บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 16 สัปดาห์
 • คะแนนเก็บ 30% สอบทบทวน 20% สอบปลายภาค 50%

Back

 

PC 206 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)

 

pictureทำการทดลองโดยสอดคล้องตามเนื้อหาวิชาเคมีทั่วไป

 • วิชาบังคับพื้นฐาน จำนวน 1 หน่วยกิจ
 • บรรยายและปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 16 สัปดาห์
 • คะแนนเก็บ 30% สอบทบทวน 20% สอบปลายภาค 50%

Back

 

PC 901 วิทยาศาสตร์ทางเรือ ( Naval Science )

 

pictureระบบการป้องกันตัวเรือและสีทาเรือ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เครื่องกรองน้ำ และน้ำอุปโภคบริโภค ระบบกำจัดของเสียในเรือ การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวเคมีทางเรือ วัตถุระเบิด เซลล์เชื้อเพลิง

 • วิชาบังคับพื้นฐาน จำนวน 2 หน่วยกิจ
 • บรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 16 สัปดาห์
 • คะแนนเก็บ 30% สอบทบทวน 20% สอบปลายภาค 50%

Back

 

PC 902 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ (Senior Project in Science)

 

pictureผู้เรียนทำการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยอาศัยความรู้ที่ได้ศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ผู้เรียนจะเสนอการทำโครงงานโดยอิสระ หรือทำในหัวข้อที่อาจารย์ควบคุมกำหนดให้ หรือเข้าร่วมทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัยของอาจารย์หรือกองวิชา ทั้งนี้ กองวิชาจะพิจารณา ความเหมาะสมของโครงงาน ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ตามสมควร กำหนดเวลาผู้เรียน ที่จะต้องเสนอรายงานการศึกษาวิจัย

 • วิชาบังคับพื้นฐาน จำนวน 2 หน่วยกิจ
 • บรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 16 สัปดาห์
 • คะแนนเก็บ 30% สอบทบทวน 20% สอบปลายภาค 50%

Back

 

picture