บุคคลากรของ รพ .รร.นร

 

ชื่อ น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง

ตำแหน่ง ผอ. รพ.รร.นร.

ชื่อ ร.ต.โชคชัย ประจงพร

ตำแหน่ง รรก.รอง ผอ.รพ.รร.นร.

111

ชื่อ น.ต.หญิงกรวรรณ  เปี่ยมฟ้า

ตำแหน่ง เภสัชกร รพ.รร.นร.(ช่วยราชการ)

16

ชื่อ น.ต.หญิงนริศรา  เต็มวานิช

ตำแหน่ง รรก.ทันตแพทย์ รพ.รร.นร.

ชื่อ ร.อ.เฉลียว สาดแจ่ม

ตำแหน่ง นายทหารเวชกรรมป้องกัน รพ.รร.นร. .(ช่วยราชการ)

ชื่อ ร.ท.วสุรัตน์  ภัทร์นิธิศิริกุล

ตำแหน่ง หน.ห้องตรวจโรค รพ.รร.นร.

82

ชื่อ ร.ต.ประพัชชัย  ปั้นทอง

ตำแหน่ง ทันตนามัย รพ.รร.นร.

ชื่อ ร.อ.โอพาศ บัญทิตร์  

ตำแหน่ง หน.พยาธิวิทยา รพ.รร.นร.

ชื่อ ร.ต.ยุทธนา  คงทัศนีย์

ตำแหน่ง หน.ห้องรังสีวิทยา รพ.รร.นร.

ชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิง นิชาภา  แจ้งจบ

ตำแหน่ง หน.พยาบาล รพ.รร.นร.

ชื่อ พ.จ.อ.(พ) ภูสิทธิ  วรเวก

ตำแหน่ง พยาบาลตึกผู้ป่วย รพ.รร.นร.

41

ชื่อ พ.จ.อ.ประเทือง  ศรีสมศักดิ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ รพ.รร.นร.

ชื่อ พ.จ.อ.โชคทวี  ทองล้ำ

ตำแหน่ง พยาบาลห้องพยาธิวิทยา รพ.รร.นร.

ชื่อ พ.จ.อ.ประทวน  เส็งสันต์

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า รพ.รร.นร.

86

ชื่อ พ.จ.อ.ธวัชชัย  ธาราดล

ตำแหน่ง พยาบาลเภสัชกรรม รพ.รร.นร.

ชื่อ พ.จ.อ.สันทัด  เม็งชาวนา 

ตำแหน่ง พยาบาลห้องตรวจโรค รพ.รร.นร.

ชื่อ พ.จ.อ.สุนทร  เกิดแก้ว

ตำแหน่ง พยาบาลห้องตรวจโรค รพ.รร.นร.

ชื่อ พ.จ.อ.ชัยวัฒน์  ศรีลาชัย

ตำแหน่ง พยาบาลประจำรถพยาบาล รพ.รร.นร.

ชื่อ พ.จ.อ.ไพฑูรย์  เหนือศรี

ตำแหน่ง พยาบาลห้องรังสีวิทยา รพ.รร.นร.

ชื่อ พ.จ.ท.พินิจ แสงเจริญ

ตำแหน่ง เสมียน รพ.รร.นร.

ชื่อ นายมนัส  ม่วงรอด

ตำแหน่ง พนักงานซักรีด รพ.รร.นร.

ชื่อ นางสุจิตรา  กาญจนพิบูลย์

ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่ ฝบก.รพ.รร.นร.

ชื่อ นางเรณู  มิตรมาตร

ตำแหน่ง ผช.นักายภาพบำบัด รพ.รร.นร.

ชื่อ น.ส.กุลวดี  พุ่มจีน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน รพ.รร.นร.

ชื่อ นางวรวีร์  พุ่มพร

ตำแหน่ง ผช.ทันตแพทย์ รพ.รร.นร.

ชื่อ นางอทิตยา  ไชยวรรณ

ตำแหน่ง ผช.ทันตแพทย์ รพ.รร.นร.

ชื่อ น.ส.มณเฑียร  บุญนาค

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด รพ.รร.นร.

ชื่อ น.ส.สุพิชชา  สืบเทพ

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย รพ.รร.นร.

ชื่อ นายคำภู  ภักดีหาร

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย รพ.รร.นร.

ชื่อ น.ส.เนตรนภา เลิศเรืองนภา

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย รพ.รร.นร.

ชื่อ นางกนกวรรณ  เม็งชาวนา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยห้องเภสัชกร รพ.รร.นร.

ชื่อ น.ส.สุพินญา  แก้วมงคลฤทธิ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ รพ.รร.นร.

ชื่อ พลฯ พลวัฒน์ นาจันทอง

ตำแหน่ง ช่วยราชการ รพ.รร.นร.