พันธะกิจ

๑.ให้บริการทางการแพทย์แก่ นักเรียนนายเรือ เพื่อให้พร้อมในการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีสุขภาพและสมรรถภาพเหมาะสม
๒.ให้บริการด้านสุขภาพแก่ กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ประชาชนทั่วไป
๓.ให้บริการด้านสุขาภิบาลและเวชกรรมป้องกันในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๔.สนับสนุนภารกิจของโรงเรียนนายเรือและกรมแพทย์ทหารเรือ

 

วิสัยทัศน์

: เป็นหน่วยแพทย์ทหาร ที่สนับสนุนการผลิตนักเรียนนายเรือ ให้มีสุขภาพและสมรรถภาพ เหมาะสมกับการเป็นนายทหารสัญญาบัตรมืออาชีพ

 

 ค่านิยม

: สุขภาพดี สามัคคีกันทำงาน บริการประทับใจ เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาหน่วยงาน