ประวัติ ความเป็นมาของโรงพยาบาล

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๔ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันออกในอาณาบริเวณด้านทิศเหนือของโรงเรียนนายเรือ ห่างจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประมาณ ๒ กม. เริ่มครั้งแรกสร้างเมื่อ ๑๕ มี.ค. ๒๔๙๗ และรับไว้ใช้ราชการเมื่อ ๑๕ ธ.ค. ๒๔๙๘ เป็น รพ.ขนาด ๓๐ เตียง ใช้ราชการมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ อาคาร รพ.รร.นร. หลังเดิมมีสภาพทรุดโทรมมาก ทร.ได้ให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร รพ. หลังใหม่ขึ้นโดยย้ายมาตั้งที่หน้าอาคารพักนายทหารโสด ( B.O.Q. ) ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร รพ. หลังใหม่นี้ได้รับมาเป็นเงินจำนวน ๒๓,๔๙๒,๓๐๐ .-บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) และดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๔๔ แล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๔๕ รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง ๑ ปี และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๔๕ โดยมี พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง ผบ.ทร. ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี รพ.รร.นร. จึงเริ่มมาปฏิบัติงานที่อาคารหลังใหม่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบัน
รพ.รร.นร. มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ รร.นร. สายงานด้านเทคนิค และการบรรจุกำลังพลอยู่ในความควบคุมของ กรมแพทย์ทหารเรือ

Links