โรงเรียนนายเรือ

คลิ๊กเพื่อติดต่อสอบถามกลับไปที่หน้าแรก กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์


ภารกิจ
หลักสูตร
บุคลากร
เกี่ยวกับกองวิชาบริหารฯ
สมัครเป็นนักเรียนนายเรือ
ผลงานทางวิชาการ
ระบบ e-learning
ข่าว-กิจกรรม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

 

ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

นาวาเอก วรภพ สภานนท์

ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารงานวิเคราะห์
ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

 

ประวัติทางการศึกษา:

 • โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (ม.ศ.๓)
 • โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ ๒๐)
 • โรงเรียนนายเรือ  (รุ่นที่ ๗๗)
 • หลักสูตรนายโปรแกรมรุ่นที่ ๑ ศวอ.ทอ.
 • หลักสูตร ILS / ILO ทร.สหรัฐฯ
 • โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน (รุ่นที่ ๓๑)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ ๕๗)
 • หลักสูตรการบริหารงานและงบประมาณ(ระดับผู้บริหาร) สปช.ทร.

ประวัติการทำงาน 

 • ประจำ ผ.ควบคุมการผลิต กงน.พธ.ทร.
 • นพธ.ร.ล.สุโขทัย หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
 • รรก.ประจำ ผ.พัสดุทั่วไป กลบ.กบ.ทร.
 • ประจำ อล.ทร.  (ช่วยราชการ กผค./กพส./กวจพ.)
 • ประจำ ผ.แผนและงบประมาณ  กผค.พธ.ทร.
 • หน.จัดการและตรวจสอบ กผค.พธ.ทร.
 • หน.แผน กผว.ศบพ.พธ.ทร.
 • นฝอ. บก.สพ.ทร. (นกบ./นคป.)
 • ฝสธ.ประจำ ขว.ทร. (นกบ./นคป.)
 • หน.พัฒนาระบบ กวพ.กบ.ทร.
 • ฝสธ.ประจำ รอง เสธ.ศอร.(๑) ศอร.บก.ทหารสูงสุด
 • รอง ผอ.กบ.ฐท.สส.
 • รอง ผอ.กวพ.กบ.ทร.
 • รอง ผอ.กลบ.กบ.ทร.
 • หก.กสถ.กบ.ทร.

 

ตำแหน่งปัจจุบัน        

ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ