ติดต่อหน่วยงาน


กองวิชาคณิตศาสตร์ ฝ่ายศึกษา
โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 0-2475-3882

 

ผู้บริหาร

 

 

นาวาเอกหญิง สมพร แก้วละมูล

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2529

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(คณิตศาสตร์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา ์ ปีพ.ศ. 2549

หลักสูตรอบรม

1. พรรคนาวิน หลักสูตรทั่วไป สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ปี พ.ศ.2536

2. นายทหารอาวุโส สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ปี พ.ศ. 2544

3. Instructor Course เครือรัฐออสเตรเลีย ปี พ.ศ.2540

4. หลักสูตรผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษากองทัพ ปี พ.ศ.2546

ประวัติการทำงาน

1. ครูวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญ กศษ. รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.

2. นายทหารฝ่ายวิชาการ กองวิชาการ ยศ.ทร.

3. ประจำ ยศ.ทร.ช่วยปฏิบัติราชการ รร.ชุมพลฯ ทำหน้าที่ หน.ทดสอบทางการศึกษา(เพื่อพลาง)

4. รองผู้อำนวยการกองวิชาคณิืตศาสตร์

นาวาเอกหญิง พาเมล่า จันทมาศ

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์

ประวัติการศึกษา

หลักสูตรการอบรม

ประวัติการทำงาน

ประสบการ์ณการสอน