ติดต่อหน่วยงาน


กองวิชาคณิตศาสตร์ ฝ่ายศึกษา
โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 0-2475-3882

 

ผู้บริหาร

 

 

นาวาเอกชวลิต ลีวิโรจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีพ.ศ. 2522

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ. 2536

หลักสูตรอบรม

1. นายทหารอาวุโส สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

2. Computer Science Curriculum Development สถานที่ ม.บูรพา ปี พ.ศ.2545

3. การสร้างเว็บไซต์ สถานที่ บก.สูงสุด

ประวัติการทำงาน

1. อาจารย์กองวิชาคณิตศาสตร์ รร.นร.

2. อาจารย์ฝ่ายศึกษา ช่วยราชการกองวิชาคณิตศาสตร์ รร.นร.

3. รองผู้อำนวยการกองวิชาคณิืตศาสตร์

ประสบการณ์สอน

1. คณิตศาสตร์ 1

2. คณิตศาสตร์ 2

3. คณิตศาสตร์ทางช่าง

4. Calculus 1

5. Calculus 2

6. Calculus 3

7. สมการเชิงอนุพันธ์

8. คณิตศาสตร์วิศวกรรม

9. วิธีการเชิงเลข

10. เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์

 

 

นาวาเอกหญิง สมพร แก้วละมูล

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2529

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(คณิตศาสตร์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา ์ ปีพ.ศ. 2549

หลักสูตรอบรม

1. พรรคนาวิน หลักสูตรทั่วไป สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ปี พ.ศ.2536

2. นายทหารอาวุโส สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ปี พ.ศ. 2544

3. Instructor Course เครือรัฐออสเตรเลีย ปี พ.ศ.2540

4. หลักสูตรผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษากองทัพ ปี พ.ศ.2546

ประวัติการทำงาน

1. ครูวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญ กศษ. รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.

2. นายทหารฝ่ายวิชาการ กองวิชาการ ยศ.ทร.

3. ประจำ ยศ.ทร.ช่วยปฏิบัติราชการ รร.ชุมพลฯ ทำหน้าที่ หน.ทดสอบทางการศึกษา(เพื่อพลาง)

4. รองผู้อำนวยการกองวิชาคณิืตศาสตร์