ติดต่อหน่วยงาน


กองวิชาคณิตศาสตร์ ฝ่ายศึกษา
โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 0-2475-3882

 

ผู้บริหาร

 

 

นาวาเอกหญิง วรณัน มาลัยโรจน์ศิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พํฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(สถิติประยุกต์ิ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ. 2532

หลักสูตรอบรม

1. ข้าราชการกลาโหมพลเรือน รร.พลทหาร ยศ.ทร. ปี พ.ศ.2528

2. โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (คศม.) ยก.ทร. ปี พ.ศ.2529

3. หลักสูตรทั่วไป รร.นว.สรส. ปี พ.ศ.2533

4. การใช้งาน Microsoft Windows ระดับสัญญาบัตร ปี พ.ศ.2539

ประวัติการทำงาน

1. ครูวิชาคณิตศาสตร์ รร.ชุมพลทหารเรือ (2527 - 2537)

2. อาจารย์กองวิชาคณิตศาสตร์ รร.นร.(2538 - 2542)

3. อาจารย์ฝ่ายศึกษา รร.นร. (2542-2544)

4. รองผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์ รร.นร. (2545-2549)

5. ประจำ รร.นร. (2550 - 2556)

6. ผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์ (2556 - ปัจจุบัน)

ประสบการณ์สอน

1. คณิตศาสตร์ 1

2. คณิตศาสตร์ 2

3. การวิเคราะห์เชิงสถิต

4. ความน่าจะเป็นและสถิต

5. Calculus 1

6. Calculus 2

7. สมการเชิงอนุพันธ์และพีชคณิต

 

นาวาเอกชวลิต ลีวิโรจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีพ.ศ. 2522

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ. 2536

หลักสูตรอบรม

1. นายทหารอาวุโส สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

2. Computer Science Curriculum Development สถานที่ ม.บูรพา ปี พ.ศ.2545

3. การสร้างเว็บไซต์ สถานที่ บก.สูงสุด

ประวัติการทำงาน

1. อาจารย์กองวิชาคณิตศาสตร์ รร.นร.

2. อาจารย์ฝ่ายศึกษา ช่วยราชการกองวิชาคณิตศาสตร์ รร.นร.

3. รองผู้อำนวยการกองวิชาคณิืตศาสตร์

ประสบการณ์สอน

1. คณิตศาสตร์ 1

2. คณิตศาสตร์ 2

3. คณิตศาสตร์ทางช่าง

4. Calculus 1

5. Calculus 2

6. สมการเชิงอนุพันธ์

7. คณิตศาสตร์วิศวกรรม

8. วิธีการเชิงเลข

9. เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์