ความสำคัญของการจัดการความรู้

03/06/50

Home
ความสำคัญของการจัดการความรู้
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสถิติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Photo Gallery
Feedback

 

การจัดการความรู

(Knowledge Management-KM)

  การจัดการความรู้หรือที่เรียกย่อ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆกัน คือ

bullet

   บรรลุเป้าหมายของงาน

bullet

   บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน

bullet

   และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ประเภทของความรู้

  วามรู้อาจแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

       1. ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร ได้แก่ ตำราวิชาการ เอกสารคู่มือปฎิบัติงาน

      2. ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่แฝงในตัวคน เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานจากประสบการของการทำงาน  อยู่ในลักษณะที่เรียกว่า ภูมิปัญญา

      ซึ่งหากองค์กรมีการจัดการความรู้  ก็จะทำให้ ความรู้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมายในทุกวงการ

    

 

 

     

Home | ความสำคัญของการจัดการความรู้ | กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | กลุ่มวิชาสถิติ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | Photo Gallery | Feedback

This site was last updated 03/06/50