โรงเรียนนายเรือ

คลิ๊กเพื่อติดต่อสอบถามกลับไปที่หน้าแรก กองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์


ภารกิจ
หลักสูตร
บุคลากร
เกี่ยวกับกองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์
กิจกรรมในความดูแลของกวกส.
ผลงานทางวิชาการ
วิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๕๙
การจัดการความรู้ (KM)
ประชาคมอาเซียน
 

 

 


นาวาเอก สิริลักษณ์ คำภู
รองผู้อำนวยการกองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์
ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
Captain Siriluck Khampoo RTN

Deputy Director
Department
of Law and Social Science
Academic Branch, Royal Thai Naval Academy

 

ประวัติทางการศึกษา:

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรปราการ
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการฝึกศึกษาทางทหาร:

 • หลักสูตรนายทหารพระธรรมนูญชั้นต้น
 • หลักสูตรทั่วไป โรงเรียนชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • หลักสูตรนายทหารอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ประวัติการทำงาน

 • นธน.กธน.สบ.ทร.
    นธน.ยศ.ทร.
    นธน.สก.ทร.
    นธน.สอ.รฝ.
    นธน.กรม ร.3 รอ.พล.นย.
    นธน.กรม ร.1
    นธน.นปข.
    หน.นธน.สพ.ทร.
    หน.นธน.สก.ทร.
    ตธน.สตท.ธน.
    หน.นธน.อร.
    หน.สืบสวนสอบสวน กธน.สบ.ทร.
    หน.นธน.สพ.ทร.
    หน.สงเคราะห์ทางกฎหมาย สธน.ทร.
    หน.ธน.กร.
    รอง ผอ.กวกส.ฝศษ.รร.นร.

 

 

 

โทร: 0 2475 7407, 087-619-0318
e-mail: usup90@gmail.com