โรงเรียนนายเรือ

คลิ๊กเพื่อติดต่อสอบถามกลับไปที่หน้าแรก กองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์


ภารกิจ
หลักสูตร
บุคลากร
เกี่ยวกับกองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์
กิจกรรมในความดูแลของกวกส.
ผลงานทางวิชาการ
วิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๕๗
การจัดการความรู้ (KM)
ประชาคมอาเซียน
 

 

 

รองผู้อำนวยการกองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

นาวาเอก กิตติศักดิ์ ศังขมณี
รองผู้อำนวยการกองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์
ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
Captain Kittisak Sangkhamani RTN

Deputy Director of Law and Social Science Department

Academic Branch, Royal Thai Naval Academy

 

ประวัติทางการศึกษา:

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย

หลักสูตรการฝึกศึกษาทางทหาร:

 • หลักสูตรนายทหารพระธรรมนูญชั้นต้น รุ่นที่ ๑๓
 • หลักสูตรทั่วไป โรงเรียนชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รุ่นที่ ๑๘
 • หลักสูตรนายทหารพระธรรมนูญชั้นสูง รุ่นที่ ๑๖
 • หลักสูตรนายทหารอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รุ่นที่ ๓๓
 • หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ ๑๐

ประวัติการทำงาน

 • นธน. แผนกวิชาการ กธน.สบ.ทร.
 • นธน.บก.ขส.ทร. สน.กท
 • หน.นธน. แผนกพระธรรมนูญ บก.กทส.ฐท.สส.
 • หน.นธน.บก.ฐท.พง.
 • หน.นธน.บก.ฐท. สข.
 • หน.นธน.แผนกคดี กธน.สบ.ทร.
 • รอง ผอ.กองนิติธรรม สธน.ทร.

 

 

 

โทร: 0 2475 7407