ทำไมต้องเป็นนักเรียนนายเรือ
 
- การเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ นักเรียนจะผ่านการสอบคัดเลือกเพียงครั้งเดียว แล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเลย โดยมิต้องสอบคัดเลือกอีก และได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงในขณะศึกษาด้วย
 
- เมื่อจบจากโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ จะได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ ในระดับอุดมศึกษาที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ไม่ต้องเสียค่าที่พัก อีกทั้งมีเครื่องแบบ เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงให้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่
 
- โรงเรียนของนายเรือ มีทุนการศึกษาระยะยาวในต่างประเทศให้แก่นักเรียน ที่เรียนดีในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก
 
- เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ จะได้รับพระราชทานยศ เรือตรี ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามสาขาวิชาและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันทีโดยมิต้องหางานทำอีก
 
- จะได้รับราชการในอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับ สมศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายชาวไทย