๔ . การสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ

     ๔.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการทดสอบความรู้ใน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนรวม ๗๐๐ คะแนน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดตามลำดับคะแนน ตามจำนวนที่โรงเรียนนายเรือกำหนด เข้าทำการสอบรอบสองต่อไป มีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

    - วิชาคณิตศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐)   - วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน

    - วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน (วิชาภาษาอังกฤษ ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐) - วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ๖๐ คะแนน

 

 

     ๔.๒ การสอบรอบที่สอง  ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ เป็น การคัดเลือกผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ภาควิชาการ เข้าทำการการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือต่อไปรายละเอียดดังนี้

          ๔.๒.๑ การตรวจสุขภาพ  เป็นการทดสอบสุขภาพจิต การตรวจขนาดรูปร่าง ลักษณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ตลอดจนการตรวจโรค และ   ความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทำการตรวจในวันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

          ๔.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาเป็นการตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ คุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ทำการสอบในวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

          ๔.๒.๓ การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีการทดสอบ ๘ รายการ คือ ลุกนั่ง ๓๐ วินาที, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดด, วิ่งกลับตัว, วิ่ง ๕๐ เมตร, ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร(หากไม่สามารถว่ายน้ำได้ หรือ ว่ายน้ำไม่ผ่านในเวลาที่กำหนด ถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง) และวิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร คิดเป็นคะแนน ๑๐๐ คะแนน  เพื่อนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ใช้จัดลำดับที่ใหม่       เพื่อประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายต่อไป โดยทำการสอบในวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

๕.การประกาศผลสอบ

  ๕.๑    การประกาศผลสอบภาควิชาการ
        ๕.๑.๑   แจ้งผลการสอบภาควิชาการทางโทรศัพท์ Q - Line ๑๙๐๐ - ๘๘๘ – ๕๖๓ และ Internet http://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
        ๕.๑.๒   ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)
  ๕.๒    การประกาศผลรอบสุดท้าย
       ๕.๒.๑   แจ้งผลสอบรอบสุดท้าย ทางโทรศัพท์ Q - Line  ๑๙๐๐ - ๘๘๘ – ๕๖๓ และ Internet http://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/ ในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
      ๕.๒.๒   ประกาศผลรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ และรายงานตัวเพื่อเตรียมทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)

๖. ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th