๔ . การสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ

     ๔.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ) เป็นการทดสอบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนรวม ๗๐๐ คะแนน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดตามลำดับคะแนน ตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนด เข้าทำการสอบรอบสองต่อไป มีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

     - วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๒๐ คะแนน

     - วิชาคณิตศาสตร์ ๒๒๐ คะแนน (คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐)  

     - วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน (คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐)

     - วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ๑๐๐ คะแนน

 

 

     ๔.๒ การสอบรอบที่สอง  ในระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจความสมบูรณ์ ของร่างกายและจิตใจของผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือ ตามรายละเอียดดังนี้

          ๔.๒.๑ การตรวจสุขภาพ  เป็นการทดสอบสุขภาพจิต การตรวจขนาดรูปร่าง ลักษณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ตลอดจนการตรวจโรค และ   ความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทำการตรวจในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

          ๔.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาเป็นการตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ คุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ทำการสอบในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

          ๔.๒.๓ การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีการทดสอบ ๘ รายการ คือ ลุกนั่ง ๓๐ วินาที, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดด, วิ่งกลับตัว, วิ่ง ๕๐ เมตร, ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร(หากไม่สามารถว่ายน้ำได้ หรือ ว่ายน้ำไม่ผ่านในเวลาที่กำหนด ถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง) และวิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร คิดเป็นคะแนน ๑๐๐ คะแนน  ซึ่งจะนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ใช้จัดลำดับที่ใหม่       เพื่อประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายต่อไป โดยทำการสอบในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

๕.การประกาศผลสอบ

  ๕.๑    การประกาศผลสอบภาควิชาการ
        ๕.๑.๑   แจ้งผลการสอบภาควิชาการ ผ่านข้อความตอบรับทางโทรศัพท์(SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๘๒๑ และ Internet http://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
        ๕.๑.๒   ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)
  ๕.๒    การประกาศผลรอบสุดท้าย
       ๕.๒.๑   แจ้งผลสอบรอบสุดท้าย ผ่านข้อความตอบรับทางโทรศัพท์(SMS) หมายเลข ๔๘๔๗๘๒๑ และ Internet http://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/ ในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
      ๕.๒.๒   ประกาศผลรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ และรายงานตัวเพื่อเตรียมทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)

๖. ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th