๔ . การสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ

     ๔.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒ (ถนนบางนา – ตราด กม.๘) เป็นการทดสอบความรู้ใน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

    - วิชาคณิตศาสตร์ ๒๒๐ คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐)   - วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๒๐ คะแนน

    - วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน (วิชาภาษาอังกฤษ ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐) - วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ๑๐๐ คะแนน

 

 

     ๔.๒ การสอบรอบที่สอง  ในระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ที่โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ เป็น การคัดเลือกผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ภาควิชาการ เข้าทำการการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือต่อไปรายละเอียดดังนี้

          ๔.๒.๑ การตรวจสุขภาพ  เป็นการทดสอบสุขภาพจิต การตรวจขนาดรูปร่าง ลักษณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ตลอดจนการตรวจโรค และ   ความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทำการตรวจในระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

          ๔.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาเป็นการตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ คุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ทำการสอบในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

          ๔.๒.๓ การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีการทดสอบ ๘ รายการ คือ ลุกนั่ง ๓๐ วินาที, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดด, วิ่งกลับตัว, วิ่ง ๕๐ เมตร, ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร และวิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร คิดเป็นคะแนน ๑๐๐ คะแนน  เพื่อนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ใช้จัดลำดับที่ใหม่       เพื่อประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายต่อไป โดยทำการสอบในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

 

๕.การประกาศผลสอบ

  ๕.๑    การประกาศผลสอบภาควิชาการ
        ๕.๑.๑   แจ้งผลการสอบภาควิชาการทางโทรศัพท์ Q - Line ๑๙๐๐ - ๘๘๘ – ๕๖๓ และ Internet http://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/ ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
        ๕.๑.๒   ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)
  ๕.๒    การประกาศผลรอบสุดท้าย
       ๕.๒.๑   แจ้งผลสอบรอบสุดท้าย ทางโทรศัพท์ Q - Line  ๑๙๐๐ - ๘๘๘ – ๕๖๓ และ Internet http://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
      ๕.๒.๒   ประกาศผลรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ และรายงานตัวเพื่อเตรียมทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)

๖. ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th