๔ . การสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ

     ๔.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(พัฒนาการ) เป็นการทดสอบความรู้ใน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนรวม ๗๐๐ คะแนน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดตามลำดับคะแนน ตามจำนวนที่โรงเรียนนายเรือกำหนด เข้าทำการสอบรอบสองต่อไป มีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

    - วิชาคณิตศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐)   - วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน

    - วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน (วิชาภาษาอังกฤษ ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐) - วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ๖๐ คะแนน

 

 

     ๔.๒ การสอบรอบที่สอง  ในระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ เป็น การคัดเลือกผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ภาควิชาการ เข้าทำการการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือต่อไปรายละเอียดดังนี้

          ๔.๒.๑ การตรวจสุขภาพ  เป็นการทดสอบสุขภาพจิต การตรวจขนาดรูปร่าง ลักษณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ตลอดจนการตรวจโรค และ   ความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทำการตรวจในระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

          ๔.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาเป็นการตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ คุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ทำการสอบในระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          ๔.๒.๓ การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีการทดสอบ ๘ รายการ คือ ลุกนั่ง ๓๐ วินาที, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดด, วิ่งกลับตัว, วิ่ง ๕๐ เมตร, ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร(หากไม่สามารถว่ายน้ำได้ หรือ ว่ายน้ำไม่ผ่านในเวลาที่กำหนด ถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง) และวิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร คิดเป็นคะแนน ๑๐๐ คะแนน  เพื่อนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ใช้จัดลำดับที่ใหม่       เพื่อประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายต่อไป โดยทำการสอบในระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

 

๕.การประกาศผลสอบ

  ๕.๑    การประกาศผลสอบภาควิชาการ
        ๕.๑.๑   แจ้งผลการสอบภาควิชาการทางโทรศัพท์ Q - Line ๑๙๐๐ - ๘๘๘ – ๕๖๓ และ Internet http://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/ ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
        ๕.๑.๒   ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)
  ๕.๒    การประกาศผลรอบสุดท้าย
       ๕.๒.๑   แจ้งผลสอบรอบสุดท้าย ทางโทรศัพท์ Q - Line  ๑๙๐๐ - ๘๘๘ – ๕๖๓ และ Internet http://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
      ๕.๒.๒   ประกาศผลรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ และรายงานตัวเพื่อเตรียมทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)

๖. ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th