เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ


ประกาศผลสอบรอบสอง(รอบสุดท้าย) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

ประจำปีการศึกษา 2558
   การประกาศผลรอบสุดท้าย 
         1.  แจ้งผลสอบรอบสุดท้าย ทางโทรศัพท์ Q - Line  1900 - 888 – 563 และ Internethttp://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/ ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2558
         2.  ประกาศผลรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ และรายงานตัวเพื่อเตรียมทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 0800 น.  ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)


  รายละเอียดประชาสัมพันธ์ในการประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

  1. การประกาศผลสอบรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ จะประกาศที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ในวันพุธที่ 13 พ.ค.58 ตั้งแต่เวลา 0800 เป็นต้นไป โดยผลการสอบนี้เท่านั้นที่ถือเป็น “ ผลสอบอย่างเป็นทางการ”

  2. ผู้ที่ผ่านการสอบรอบสุดท้ายทั้งเหล่าทหารเรือและตำรวจน้ำทั้งหมด จะต้องไปรายงานตัว (ต้องเลือกเหล่าก่อน สำหรับผู้ที่สอบได้มากกว่า 1 เหล่า) ต่อคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ของโรงเรียนเหล่าที่ตนเองเลือก ที่หอประชุมรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ในวันพุธที่ 13 พ.ค.58 เวลา 0800 หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกเหล่าและรับรายงานตัวแล้ว โรงเรียนเตรียมทหารจะบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับการทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่โรงเรียนนายเรืออากาศ โดยผู้ที่สอบผ่านเป็นบุคคลตัวจริงสามารถนำผู้ปกครองเข้ารับการฟังบรรยายร่วมกันได้ ส่วนผู้ที่สอบผ่านเป็นบุคคลสำรอง ( ยกเว้นผู้ปกครอง) สามารถเข้ารับฟังการชี้แจงดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน แต่จะยังไม่ได้รับเอกสารสำหรับการทำสัญญา ฯ

  3. ผู้ที่สอบได้เป็นบุคคลตัวจริง พร้อมด้วยผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก ในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค.58 ระหว่างเวลา 0800 - 1200 ส่วนผู้ที่สอบได้เป็น บุคคลสำรองให้ไปรายงานตัวที่โรงเรียนเตรียมทหารด้วยเช่นกัน ใน วันศุกร์ที่ 15 พ.ค.58 ระหว่างเวลา 1100 - 1200 และรอฟังผลการปฏิบัติระหว่างเวลา 1200 – 1300 โดย ผู้ที่สอบได้ทั้งที่เป็นบุคคลตัวจริงและบุคคลสำรอง จะต้องนำสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ฯ ใน วันศุกร์ที่ 15 พ.ค.58 ด้วย

  หมายเหตุ :

  ในการรายงานตัว ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย และนำบัตรประจำตัวสอบพร้อมกับ บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยันตนเอง มาด้วยทุกครั้ง

   

  เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม คน