เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ


  ประกาศผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

  ประจำปีการศึกษา 2557


  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อ ขอให้ท่านตรวจดูหมายเลขประจำตัวสอบของท่านก่อนว่าอยู่ในช่วงใดแล้วจึงดำเนินการตรวจสอบในช่วงที่กำหนดไว้

  การประกาศผลสอบรอบแรกแยกเป็น 2 ส่วนคือผลสอบเหล่า ทร. และผลสอบเหล่า ตรน.

  สำหรับผู้สมัครสอบทั้ง 2 เหล่า ให้ตรวจผลสอบทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน.

  หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบผลสอบทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Q-Lines) ได้ที่หมายเลข  1900-888-563

  ผลสอบรอบแรก(ภาควิชาการ) เหล่าทหารเรือ

  ผลสอบรอบแรก(ภาควิชาการ) เหล่าตำรวจน้ำ

  หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบผลสอบทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Q-Lines) ได้ที่หมายเลข  1900-888-563

  รายละเอียดประชาสัมพันธ์ในการประกาศผลสอบภาควิชาการ

  1. การประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการ จะประกาศที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ในวันศุกร์ ที่ 11 เม.ย.57 ระหว่างเวลา 0800 - 1200 โดยผลสอบนี้เท่านั้นที่ถือเป็น “ ผลสอบอย่างเป็นทางการ ”

  2. ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ จะต้องรายงานตัวต่อ คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ใน วันศุกร์ที่ 11 เม.ย.57 ระหว่างเวลา 0800 - 1200 ด้วยการลงลายมือชื่อและประทับลายนิ้วมือ

  3. การทดสอบสุขภาพจิต จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 เม.ย.57 ระหว่างเวลา 0800 - 1130 ณ หอประชุม ภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ โดยผู้สมัครสอบจะต้องมารายงานตัวเวลา 0700 และชำระเงินค่าตรวจร่างกาย จำนวน 1,230.-บาท พร้อมทั้งยื่นหลักฐานที่ยังไม่ครบและเอกสารขอรับคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนั้น ในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา 1300 - 1400 ภายหลังการทดสอบสุขภาพจิต ผู้สมัครสอบจะได้รับแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติในเข้าสอบรอบสองต่อไปด้วย

  4. ผู้สมัคร ฯ หรือผู้ปกครองของผู้สมัคร ฯ จะต้องนำหลักฐานการสมัคร ฯ มามอบให้แก่ เจ้าหน้าที่รับหลักฐานการสมัคร ฯ ของโรงเรียนนายเรือ ในวันทดสอบสุขภาพจิต โดยมีรายการหลักฐานฯ ดังนี้

  4.1 รูปถ่ายสีหรือขาว-ดำ ขนาด 1X 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ พร้อมเขียน ชื่อ-ชื่อสกุล และหมายเลขประจำตัวสอบ ไว้ที่ด้านหลังรูป ให้ชัดเจน

  4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ชั้นใด พร้อมสำเนา 1 ชุด

  4.3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ฯ ของบิดา และของมารดาผู้ให้กำเนิด พร้อมสำเนา 1 ชุด

  4.4 ในกรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ใช้สำเนาใบมรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา-มารดา

  4.5 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

  4.6 เอกสารประกอบการสมัครทุกรายการข้างต้น ผู้สมัคร ฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

  5. รายละเอียดการปฏิบัติ และเอกสารของผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ ที่ต้องนำมายื่นในวันทดสอบสุขภาพจิต ( วันที่ 28 เมษายน 2557) ที่โรงเรียนนายเรือ

  5.1. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันทดสอบสุขภาพจิต ( วันที่ 28 เมษายน 2557) ที่โรงเรียนนายเรือ ให้กับคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ของโรงเรียนนายเรือ

  5.1.1 เอกสารที่ต้องนำมายื่นให้กับคณะอนุกรรมการรับสมัคร ฯ ( เอกสารทั้งตัวจริง และสำเนา)

  5.1.1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ชั้นใด โดยผู้สมัครที่จบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ให้นำเอกสารการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งตัวจริงและสำเนา มายื่นฯ ส่วนผู้สมัครที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้นำสมุดพกหรือ ใบแสดงผลการเรียน(ปพ.3) 5 เทอม หรือสำเนาใบจบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างใดอย่างหนึ่งมายื่นฯ

  5.1.1.2 สูติบัตรของผู้สมัคร ฯ ทั้งตัวจริงและสำเนา

  5.1.1.3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ฯ ของบิดา และ มารดาผู้ให้กำเนิด

  5.1.1.4 ในกรณีบิดา หรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ใช้นำใบมรณะบัตร หรือ สด.9 ของบิดา หรือสูติบัตรของมารดา หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาและมารดา

  5.1.1.5 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ผู้สมัคร บิดา มารดา ( ถ้ามี) ในกรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือ จดทะเบียนสมรสแต่มารดามิได้เปลี่ยนมาใช้ นามสกุลของบิดาผู้สมัคร ฯ ต้องนำทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดามารดาที่แท้จริงของผู้สมัคร ฯมาแสดงด้วย เช่น สูติบัตรของผู้สมัคร ฯ เป็นต้น ในกรณีที่ผู้สมัคร ฯ เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นจะต้องนำทะเบียนบ้านของบิดา มารดาที่แท้จริงของผู้สมัคร ฯ มาแสดง เอกสารประกอบการสมัครทุกรายการ ตามข้อ 5.1.1 ผู้สมัคร ฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร และเขียนข้อความต่อไปนี้ ลงในเอกสารทุกฉบับ

  ข้อความสำคัญในเอกสารหรือหลักฐานทุกฉบับ จะต้องถูกต้องตรงกัน เช่น วัน เดือน ปีเกิด ของ ผู้สมัคร ฯ ชื่อ - สกุลของผู้สมัคร ฯ และของบิดา มารดา หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต้องนำเอกสารที่ทางราชการออก ให้ไปแสดงประกอบการยืนยัน หากปรากฏว่าข้อความและหลักฐานในเอกสารการสมัครเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจากที่รับเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที

  5.2 เอกสารและหลักฐาน เพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม ประเภทที่ 2 ( ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบ กองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. 2552) ได้แก่

  5.2.1 เอกสารที่แสดงว่าผู้สมัคร ฯ เป็นบุตรข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ที่มีเวลารับราชการติดต่อกัน กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

  - ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา หรือ

  - ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือไม่น้อยกว่า 5 ปี

  5.2.2 เอกสารที่แสดงว่าผู้สมัคร ฯ เป็นบุตรของของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็น นักดำเรือดำน้ำ หรือปฏิบัติหน้าที่สำรวจจัดทำหลักเขตแดนระหว่างประเทศซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  5.2.3 เอกสารที่แสดงว่าผู้สมัคร ฯ เป็นพลเรือน หรือ เป็นบุตรของพลเรือน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและ ภายในประเทศ

  หมายเหตุ การปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในข้อ 5.2.2 และ 5.2.3 ต้องมีเอกสารทางราชการ แสดงอย่างชัดเจน

  5.3 การเตรียมตัวในการเข้าสอบรอบสอง ในช่วงวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2557 ตามวัน – เวลา ที่จะประกาศให้ทราบในวันทดสอบสุขภาพจิต ผู้ที่ไม่มารับการทดสอบตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นผู้นั้นสละสิทธิ์

  5.3.1 การทดสอบสุขภาพจิต เป็นการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจ ผู้สมัคร ฯ ต้องชำระเงิน ค่าตรวจร่างกายและการตรวจสอบทางการแพทย์ จำนวน 1,230 .- บาท ในวันทดสอบสุขภาพจิตด้วย

  5.3.2 การตรวจร่างกาย ผู้สมัคร ฯ จะต้องรับการตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ผู้ที่ไม่มารับ การตรวจร่างกายถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ ผลการตรวจร่างกายถือเอาความเห็นของกรรมการแพทย์ที่กองทัพเรือแต่งตั้ง เป็นเด็ดขาด โดยไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายจากที่อื่น ๆ นอกจากการตรวจร่างกายแล้ว จะมี การ X - Ray ตรวจโลหิต และตรวจปัสสาวะด้วย ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจ ธรรมดาดังกล่าว ผู้รับการตรวจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

  คำเตือน - ก่อนตรวจร่างกาย หากผู้สมัคร ฯ รับประทานยาแก้ไอทุกชนิด หรือยาประเภทกระตุ้นกำลัง อาจทำให้ร่างกายผิดปกติ และไม่ผ่านการตรวจร่างกายได้

  - ห้ามผู้สมัคร ฯใส่ Contact - lens มาตรวจสายตา

  คำแนะนำ - ผู้สมัคร ฯ ควรงดรับประทานอาหารหลังเวลา 24.00 น. ก่อนวันที่ทำการตรวจ ฯ

  5.3.3 การสอบพลศึกษาและท่วงทีวาจา

  5.3.3.1 การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และประเภทของ การสอบ โดยมีคะแนนสอบพลศึกษารวม 100 คะแนน ซึ่งจะนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ 700 คะแนน รวมเป็น 800 คะแนน แล้วจัดลำดับที่ใหม่ในประกาศผลการสอบรอบสองต่อไป

  5.3.3.2 การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา เป็นการพิจารณาตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทางความสมบูรณ์ ของร่างกาย ความองอาจว่องไว และปฏิภาณ ตลอดจนลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีผลการสอบ “ ผ่าน” หรือ “ ไม่ผ่าน” เท่านั้น ผู้สอบไม่ผ่าน หมายถึงผู้ที่มีลักษณะท่าทางร่างกายไม่เหมาะสม ที่จะเป็นนายทหาร

  5.4 การแต่งกาย ในการเข้าทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการไปติดต่อราชการ ต้องให้สุภาพเรียบร้อย

  หมายเหตุ โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลใดที่รับปาก หรือแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือได้

  หมายเหตุ :

  ในการรายงานตัวระหว่างการสอบรอบสอง ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย โดยนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยันตนเอง มาด้วยทุกครั้ง

   

  เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม คน