เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ


  ประกาศผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

  ประจำปีการศึกษา 2561


  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อ ขอให้ท่านตรวจดูหมายเลขประจำตัวสอบของท่านก่อนว่าอยู่ในช่วงใดแล้วจึงดำเนินการตรวจสอบในช่วงที่กำหนดไว้

  การประกาศผลสอบรอบแรกแยกเป็น 2 ส่วนคือผลสอบเหล่า ทร. และผลสอบเหล่า ตรน.

  สำหรับผู้สมัครสอบทั้ง 2 เหล่า ให้ตรวจผลสอบทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน.

  หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบผลการสอบภาควิชาการ ผ่านข้อความตอบรับทางโทรศัพท์(SMS) โดยพิมพ์คำว่า NV เว้นวรรค แล้วตามด้วย รหัสประจำตัวสอบ -ส่งข้อความไปที่หมายเลข 4847602

  ผลสอบรอบแรก(ภาควิชาการ) เหล่าทหารเรือ

  ผลสอบรอบแรก(ภาควิชาการ) เหล่าตำรวจน้ำ

  หมายเหตุ :สามารถตรวจสอบผลการสอบภาควิชาการ ผ่านข้อความตอบรับทางโทรศัพท์(SMS) โดยพิมพ์คำว่า NV เว้นวรรค แล้วตามด้วย รหัสประจำตัวสอบ -ส่งข้อความไปที่หมายเลข 4847602

  รายละเอียดประชาสัมพันธ์ในการประกาศผลสอบภาควิชาการ

  1. การประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการ จะประกาศที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัติยาธิราช ในวันศุกร์ที่
      16 มี.ค.61 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. โดยผลสอบนี้เท่านั้นที่ถือเป็น “ผลสอบอย่างเป็นทางการ
  2. ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ จะต้องรายงานตัวต่อ คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ ในวันศุกร์ที่
      16 มี.ค.61 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ด้วยการลงลายมือชื่อและประทับลายนิ้วมือ
  3. การจัดชุดในการเข้าสอบรอบสอง จะแบ่งชุดผู้สอบผ่านภาควิชาการ เข้าสอบรอบสอง ดังนี้
        3.1 หมายเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่ 0001 - 3185   เป็นชุดที่ 1
        3.2 หมายเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่ 3186 - 5850    เป็นชุดที่ 2
        3.3 หมายเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่ 5851 - 8859    เป็นชุดที่ 3
  4. การทดสอบสุขภาพจิต จะมีขึ้นในวันพุธที่ 28 มี.ค.61 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ
      จ. สมุทรปราการ โดยผู้สมัครสอบจะต้องมารายงานตัวเวลา 07.30 น. และชำระเงินค่าตรวจร่างกาย เป็นเงิน 1,230 บาท และค่าตรวจ EKG
      เป็นเงิน 200 บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระ 1,430 บาท พร้อมทั้งยื่นหลักฐานและเอกสารขอรับคะแนนเพิ่ม(ถ้ามี)นอกจากนั้น ในวันเดียวกัน
      ภายหลังการทดสอบสุขภาพจิต ผู้สมัครสอบจะได้รับแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติในเข้าสอบรอบสองต่อไปด้วย
  5. ผู้สมัครฯ หรือผู้ปกครองของผู้สมัครฯ จะต้องนำหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัครฯ มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่รับหลักฐานเอกสารการ
      รับสมัครฯ ของโรงเรียนนายเรือ ในวันทดสอบสุขภาพจิต โดยมีรายการหลักฐานฯ ดังนี้
       5.1  เอกสารรับรองผลการศึกษา ใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รบ.1 – ต.) หรือเทียบเท่า
       5.2 ในกรณีที่บิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิด ถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของ
       ทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด
       5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด
       5.4 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด (ถ้ามี)
  *** เอกสารประกอบการสมัครทุกรายการข้างต้น ผู้สมัครฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วย
  6. การเข้าสอบรอบสอง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การตรวจร่างกาย และ 2) การสอบพลศึกษาและสัมภาษณ์ โดยผู้สอบผ่านภาควิชาการที่จะเข้า
      สอบรอบสองได้ จะต้องเป็นผู้ที่มารายงานตัวเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิตในวันที่ 28 มี.ค.61 ด้วยเท่านั้น
  7. การตรวจร่างกาย ผู้สอบผ่านฯ จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายตามชุดและวันที่กำหนด ดังนี้
        7.1 ชุดที่ 1     เข้ารับการตรวจร่างกาย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค.61 
        7.2 ชุดที่ 2     เข้ารับการตรวจร่างกาย ในวันศุกร์ที่ 30 มี.ค.61
        7.3 ชุดที่ 3     เข้ารับการตรวจร่างกาย ในวันเสาร์ที่ 31 มี.ค.61
  8. การสอบพลศึกษาและสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านฯ จะต้องเข้ารับการสอบพลศึกษาและสัมภาษณ์ตามชุดและวันที่กำหนด ดังนี้
        8.1 ชุดที่ 1     เข้ารับการสอบพลศึกษาและสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 30 มี.ค.61 
        8.2 ชุดที่ 2     เข้ารับการสอบพลศึกษาและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 31 มี.ค.61
        8.3 ชุดที่ 3     เข้ารับการสอบพลศึกษาและสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย.61

  หมายเหตุ : ในการรายงานตัวระหว่างการสอบรอบสอง  ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย โดยนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยันตนเอง มาด้วยทุกครั้ง

   

  เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ ::::::: เข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ